Mūsų portalo taisyklės

Taisyklės, Privatumo politika, Pinigų grąžinimas.

Taisyklės

Naudodamiesi platformos Gigsteris.lt paslaugomis Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis. Jeigu kils klausimų dėl šių taisyklių turinio, galite susisiekti su mūsų pagalbos centru.

Bendrosios nuostatos

 1. Platforma Gigsteris.lt valdo MB Bigsis, juridinio asmens kodas 305600062, adresas  – Švitrigailos g. 40B, LT-03160 Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp MB Bigsis (toliau – Platformos savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Vartotojas, Pardavėjas) dėl naudojimosi platforma Gigsteris.lt (toliau - platforma).
 2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  1. Platforma – paslaugų, užduočių paieškos ir reklamos interneto svetainė Gigsteris.lt (interneto svetainės adresas https://www.gigsteris.lt);
  2. Platformos paslaugos (gigsai) – paslaugų pardavimas, užduočių kūrimas ir reklamos paslaugos, kurias teikia platformos savininkas platformoje;
  3. Lankytojas – neužsiregistravęs platformoje asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą platformoje;
  4. Vartotojas – užsiregistravęs platformoje, bet neteikiantis paslaugų vartotojas;
  5. Pardavėjas – Vartotojas, sukūręs bent vieną paslaugą (gigsą) platformoje;
  6. Paslauga (gigsas) - Pardavėjo sukurta paslauga kurią jis parduoda platformoje;
  7. Profilio nuotrauka – Registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo nuotrauka;
  8. Asmeninis puslapis – Paslaugų teikėjo ir registruoto lankytojo asmeninis puslapis platformoje;
  9. Paslaugos galerija – į sukurtos paslaugos įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija;
  10. Portfolio galerija – bendra į visų paslaugų teikėjų asmeninius puslapius įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija;
  11. Papildoma paslauga – mokamos paslaugų (gigsų) paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia platformos savininkas (pvz. Paslaugos iškėlimas);
  12. Asmeninė sąskaita – virtuali paslaugų teikėjo sąskaita platformoje, kuri papildoma pardavus paslaugas ir kurios pinigines lėšas pardavėjas gali išnaudoti pirkdamas paslaugas, papildomas paslaugas platformoje. Visas laisvas lėšas galima išsimokėti į savo banko sąskaitą.
 3. Naudodamasi(-s) platforma Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis platforma, šių taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie platformos ir naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) platforma, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis platforma.
 4. Platformoje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma: platformos savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą / prekę, taip pat paslaugų teikėjo rekomendavimu, nebent platformos savininkas aiškiai praneša priešingai.
 5. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant asmenis pačiame platformoje. Pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo platformoje.
 6. Platforma yra valdomas platformos valdytojo, kuris nustato, keičia, apriboja asmenų registraciją, naudojimosi platforma taisykles, sąlygas bei tvarką.
 7. Jeigu kuri nors šių taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių taisyklių nuostatų.

Platformos teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

 1. Platforma teikia paslaugų ir prekių pardavimo, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
 2. Naudojimasis platformos paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius apie Gigsteris.lt platformos techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat platformos veiklai svarbius pasikeitimus (pavyzdžiui, taisyklių, apmokėjimo sąlygų, platformos savininko duomenų pasikeitimus, kitus panašaus pobūdžio pasikeitimus). Šie pranešimai nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
 3. Pplatformos savininkas neatsako, jei Pardavėjas (reklamuojantis paslaugas ar prekes) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas / prekes.
 4. Platformos savininkas neatsako už jokius platformos paslaugų tiekimo trikdžius platformoje: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
 5. Lankytojas, Vartotojas ir Pardavėjas įsipareigoja naudotis visomis platformos paslaugomis, nepažeisdamas šio platformos naudojimosi sąlygų – taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 6. Platformos lankytojas, Vartotojas ir Pardavėjas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius platformos paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti platformos registruotų lankytojų ir paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius platformos registruotų lankytojų ir paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.
 7. Kiekvienas asmuo, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas / prekes, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis platformoje ir teikti atitinkamas paslaugas ar prekes tam tikroje teritorijoje.
 8. Registracijos ir paslaugų paieškos paslaugos platformoje teikiamos nemokamai.
 9. Platformos paslauga – žinučių siuntimo funkcija – skirta asmenims lengvai ir greitai susisiekti su paslaugas teikiančiais asmenimis. Vartotojai ir pardavėjai turi vidinę pašto dėžutę, į kurią gali gauti asmenines žinutes nuo platformos lankytojų. Gavęs žinutę, platformos savininkas informuoja registruotą lankytoją ar paslaugų teikėją SMS (trumpąja) žinute registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo nurodytu telefono numeriu.
 10. Per žinučių siuntimo funkciją lankytojams, registruotiems lankytojams ir paslaugų teikėjams draudžiama siųsti asmenims reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Žinutes galima siųsti tik dėl paslaugų / prekių pirkimo iš paslaugų teikėjų. Draudžiama siųsti savo ąsmeninius kontaktus (el.paštą arba telefono numerį) ir bankų ar mokėjimo sistemų sąskaitos numerius. Draudžiama iškelti bendravima už platformos ribų.
  Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei lankytojai, Vartotojai ar pardavėjai pažeis šias taisykles, platformos savininkas turi teisę pašalinti tokį asmenį iš platformos, o visą informaciją apie asmenį ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
 11. Jeigu lankytojas, vartotojas ar pardavėjas pateiktame kategorijų / paslaugų / prekių sąraše neranda kokios nors kategorijos / paslaugos / prekės, lankytojas, vartotojas ar pardavėjas turi teisę pasiūlyti platformos savininkui įtraukti į platformą naują kategoriją / paslaugą / prekę, žemiau nurodytomis sąlygomis:
  1. kategorijos / paslaugos / prekės negali būti uždraustos Lietuvos Respublikos įstatymų;
 12. Platformos savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio lankytojų, registruotų lankytojų ir paslaugų teikėjų įspėjimo.

Registruoto lankytojo teisės ir pareigos

 1. Naudodamasis bet kuria platformos paslauga vartotojas ir pardavėjas patvirtina, kad jis (ji):
  1. yra 18 metų veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus mūsų platformoje;
  2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose taisyklėse;
  3. supranta ir sutinka, kad registruotam lankytojui ir paslaugų teikėjui sutikus su šiomis taisyklėmis tarp registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo ir MB Bigsis sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios taisyklės;
  4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis platforma, taps žinomi tretiesiems asmenims, tai tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi registruotam lankytojui ar paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o MB Bigsis neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo el. pašto adreso ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo tapatybės;
  5. supranta ir sutinka, kad MB Bigsis tvarkytų ir valdytų registruoto lankytojo ir paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei taisyklėmis ir privatumo politikos nuostatais.
 2. Vartotojas ir Pardavėjas įsipareigoja:
  1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save:
   1. tikrą asmens vardą bei pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą ar rajoną, kuriame gyvena/dirba;

   2. kelti tik tas paslaugas kurioms atlikti turi tinkamus įgūdžius.
   Pažeidus sąlygas, vartotojas ar pardavėjas yra įspėjamas platformos savininko pranešimu ir per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo tokio registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo į platformą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš platformos.
  2. Pateikti fizinio asmens vardą ir pavardę ir nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio asmens vardo. Pažeidus šią sąlygą, vartotojas ar pardavėjas yra įspėjamas platformos savininko pranešimu, o per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo, tokio registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo į platformą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš platformos;
  3. vietoje profilio nuotraukos nekelti ižeidžiančio turinio nuotraukų.
  4. saugoti registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo prisijungimo slaptažodį (jei tokie registruotam lankytojui ar paslaugų teikėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas ar Pardavėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis platforma;
  5. nedelsdamas pranešti platformos savininkui apie bet kokius registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo platformoje pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis platformoje) duomenų pasikeitimus;
  6. nedelsdamas el. paštu info@darbiukai.lt pranešti platformos savininkui, jei registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo prisijungimo prie platformos duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
 3. Vartotojas turi teisę:
  1. sukurti savo paslaugas platformoje. Sukūręs bent vieną paslaugą ir ją patvirtinus administracijai, vartotojas tampa paslaugų tiekėju, kuriam taikomos visos šios taisyklės, reglamentuojančios paslaugų teikėjo teises ir pareigas.
  2. sukurti savo užduoties užklausą ir ja išsiųsti visiems paslaugų tiekėjams.

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas patvirtina, kad jis (ji) supranta, kad Pardavėjas asmenims teikdamas paslaugas / prekes turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.
 2. Pardavėjas įsipareigoja:
  1. laikytis visų registruoto lankytojo įsipareigojimų nurodytų aukščiau;
  2. talpinti platformos paslaugų teikėjo paslaugų galerijoje tik su paslauga susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Asmeninio puslapio galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan., nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ši taisyklė galioja ir profilio nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkantis paslaugų teikėjo profilis be jokio atskiro platformos savininko įspėjimo blokuojamas (neviešinamas), o visa informacija apie paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;
  3. Pardavėjas įsipareigoja nesiregistruoti platformoje daugiau nei vieną kartą. Pardavėjas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo sukurti profiliai trinami iš platformos.
  4. rašydamas paslaugų / prekių aprašymą kurdamas paslaugą:
   1. naudoti Lietuviškas raides;
   2. rašyti rišliais ir aiškiais sakiniais;
   3. nekelti kontaktinės informacijos paslaugų / prekių aprašyme.
  5. nekurti paslaugų jei jau esate sukuręs įdentišką paslaugą.
  6. naudodamasis platforma pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie paslaugų teikėjo siūlomas parduoti paslaugas ir (ar) prekes t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas ir (ar) prekes. Naudojantis platforma paslaugų teikėjui draudžiama:
   1. pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą platformos savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
   2. siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas).
 3. Pardavėjas turi teisę:
  1. Sukurti tiek paslaugų kiek leidžią jų pardavėjo lygis;
  2. pašalinti savo sukurtas paslaugas / prekes iš platformos arba pašalinti visą paskyrą.(pašalinus paskyrą visa paskyros informacija dingsta ir tokios informacijos atkūrimas tampa negalimas).

Platformos savininko teisės ir pareigos

 1. Platformos savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis platforma, įskaitant bet kokios informacijos, kurią lankytojas, Vartotojas ar Pardavėjas pateikė platformai, pakeitimu, ištrynimu, paslaugų teikėjo paslaugų panaikinimu ir uždraudimu registruotam lankytojui ar paslaugų teikėjui iš naujo registruotis platformoje, jei vartotojas ar pardavėjas:
  1. pažeidžia šias taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse;
  2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis platforma;
  3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją platformoje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, MB Bigsis nuomone, netinkamai elgiasi.
 2. Platformos savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti registruoto lankytojo ir paslaugų teikėjo veiksmus platformoje(taip pat ir skaityti vartotojo susirašinėjimą su kitais platformos vartotojais). Naudodamas teisėtas priemones, platformos savininkas turi teisę tirti visus taisyklių pažeidimus.
 3. Platformos savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra pašalinti iš platformos asmens registraciją ir bet kokią registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, asmens padarytus įrašus iš savo platformos duomenų bazės jei, platformos savininko nuomone, ji pažeidžia šias taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Platformos savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos platformos savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 4. Platformos savininkas turi teisę nepublikuoti paslaugų, prieštaraujančiomis viešajai tvarkai ir moralei ar, platformos savininko nuomone, tiesiog netinkamų. Jeigu platformos savininkas pripažįsta paslaugą kaip netinkamą, paslauga nėra publikuojama iki to laiko, kol pardavėjas ją pakeis į tinkamą.
 5. Platformos savininkas turi teisę be paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje platformos gigsteris.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik gigsteris.lt platformos ir joje esančių paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei vartotojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis platformoje.
 6. Platformos savininkas turi teisę ant paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų platformoje bei publikuojant paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti platformos logotipą „Gigsteris“.
 7. Platformos savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra:
  1. pakeisti ar pertvarkyti platformoje teikiamą registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo informaciją tam, kad platforma būtų patogiau naudotis;
  2. stabdyti tam tikrų nuotraukų ir vaizdo įrašų atvaizdavimą be paslaugų teikėjo perspėjimo ir (ar) priežasties;
  3. visus lankytojų, registruotų lankytojų ir paslaugų teikėjų įvertinimus ant paslaugų ar asmeninių profilių trinti be perspėjimo ir priežasties;
  4. be lankytojo, registruoto lankytojo ir paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti platformos veiklą.

Taisyklių pažeidimo pasekmės

 1. Svetainėje pateikta registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama platformos savininko.
 2. Platformos savininkas be atskiro įspėjimo gali atlikti paslaugų teikėjo paslaugos redagavimo veiksmus, jei Pardavėjas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka.
 3. Platformos savininkas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo prieigą prie platformos ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

Asmens duomenų pateikimas

 1. Lankytojų, registruotų lankytojų ir paslaugų teikėjų asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis platformos Privatumo politika.

Intelektinė nuosavybė

 1. Platformos savininkas yra visų teisių į platformos turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.
 2. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti platformoje, yra platformos savininko nuosavybė ir tik platformos savininkas turi teisę jais naudotis.
 3. Platformoje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
 4. Bet koks lankytojų, registruotų lankytojų, paslaugų teikėjų ar trečiųjų asmenų atliekamas platformos turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško platformos savininkas leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
 5. Vartotojas ir Pardavėjas sutinka, kad publikacijos ir kita registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų platformos duomenų bazės dalimi, platformos savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Platformos savininkas, naudodamas informaciją apie registruotus lankytojus, paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti registruotam lankytojui ar paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
 6. pardavėjai platformoje turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Pardavėjas laikomas davusiu sutikimą platformos savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.

Atsakomybė

 1. Lankytojas, Vartotojas ir Pardavėjas sutinka, kad platformos savininkas nėra ir nebus atsakingas už platformos ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl platformos savininko kaltės ir todėl neatsako už lankytojo, Registruoto lankytojo, Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 2. Platformos savininkas nebus atsakingas už daiktų ir (ar) paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis platforma ir (ar) paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą. Platformos savininkas neatsako už platformoje pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 3. Lankytojas, Vartotojas ir Pardavėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Platforma ir (ar) paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų platformos saviniko patvirtinimų ar garantijų, kad Platforma veiks ir paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių lankytojui, registruotam lankytojui, paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Platformos savininkas nėra ir nebus atsakingas už platformoje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats platformos savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
 4. Platformos savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti lankytojas, vartotojas ar pardavėjas naudodamasis platforma ir (ar) paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 5. Lankytojas, vartotojas ir pardavėjas supranta ir sutinka, kad platformos savininkas, atsižvelgdamas į šias taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo naudojimusi platforma ir (ar) paslaugomis ir šių taisyklių laikymusi.
 6. Lankytojas, vartotojas ir pardavėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu lankytojui, registruotam lankytojui ir paslaugų teikėjui naudojantis platforma ar paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 7. Lankytojas, vartotojas ir pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad platformos savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad lankytojas, vartotojas ar pardavėjas naudojosi platforma ir (ar) paslaugomis.

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip MB Bigsis (toliau – „Bendrovė“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėse www.gigsteris.lt. (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

MB Bigsis yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).

Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui.

Maloniai prašome susipažinti su šia privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

1.1 Kokią informaciją renkame

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs pateikiate mums ir kurie yra būtini registracijai mūsų platformoje, taip pat galime rinkti Google arba Facebook prisijungimo duomenys jeigu jungiates prie platformos per Jų sistemą. Taip pat mes renkame duomenys apie Jūsų veiksmus mūsų platformoje, bendravima su mūsų administracija ir kitais platformos vartotojais, Jūsų siunčiamus failus kitiems vartotojams. Mes galime rinkti Jūsų banko sąskaitos duomenys arba Paypal kurie yra būtini pinigų išmokėjimui už suteiktas paslaugas platformoje.

1.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. išduoti Jums lojalaus kliento kortelę ar atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu info@darbiukai.lt

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

Aukščiau minėto teisėto intereso mes pavyzdžiui:

 • Mūsų tinklalapio lankytojams suteikiame informaciją apie Bendrovės paslaugas ar darbo pasiūlymus;
 • Stengiamės užkirsti kelią apgaulei bei nusikaltimams, apsaugoti mūsų turtą ir naudojamas IT sistemas;
 • Organizuojame ir stebime mūsų naudojamus reklamos sprendimus;
 • Siekiame užtikrinti korporatyvinių ir visuomeninių Bendrovės įsipareigojimų vykdymą;
 • Užtikriname Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsniuose numatytų teisių įgyvendinimą, įskaitant laisvę užsiimti verslu ir teisę į nuosavybę.

Tam tikrais atvejais mūsų tvarkomi asmens duomenys taip gali apimti specialiųjų kategorijų asmens duomenis, t. y. asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat tvarkyti genetinius duomenis, biometrinius duomenis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Šiuos duomenis mes tvarkome tik gavę Jūsų sutikimą arba jei toks tvarkymas yra numatytas teisės aktų reikalavimuose.

1.3 Automatinis asmens duomenų rinkimas

Tam tikrais atvejais mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudoja slapukus (angl. cookies), tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons) ir kitas išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą informaciją apie Jus kai lankotės mūsų tinklalapyje bei rašote mums el. paštu. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų interneto tinklalapį Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą.

1.3.1 IP adresai

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

1.3.2 Slapukai (Cookies)

Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų.

 

Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

 

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet ExplorerChromeFirefoxSafariOpera.

 

Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.

 

Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

 

NARŠYDAMI MŪSŲ TINKLALAPYJE JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ KOMPIUTERYJE AR KITAME ĮRENGINYJE BŪTŲ IŠSAUGOTI PUSLAPIUI VEIKTI BŪTINI SLAPUKAI.

1.3.3 Tinklo duomenų rinkėjai (Web beacons)

Tinklo duomenų rinkėjas yra nedidelis vaizdo failas interneto tinklalapyje, kuris gali būti naudojamas informacijos apie lankytojo kompiuterį surinkimui, tame tarpe IP adresui, apsilankymo laikui, naršyklės tipui ir to pačio serverio jau ankščiau įrašytiems slapukams nustatyti. Naudodami Tinklo duomenų rinkėjus mes griežtai vadovaujamės teisės aktų reikalavimais.

Mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudos Tinklo duomenų rinkėjus tam, kad užtikrintų tinkamą slapukų valdymą bei nustatytų trečiųjų šalių mums teikiamų paslaugų naudingumą, pvz. informacijos sklaidos, reklamos ar darbuotojų atrankos paslaugų pritraukiami lankytojai.

Jūs galite apriboti Tinklo duomenų rinkėjų funkcionalumą uždrausdami jų veikimui reikalingų slapukų išsaugojimą. Tokiu atveju Tinklo duomenų rinkėjas vis dar gali užfiksuoti anoniminį apsilankymą iš konkretaus IP adreso, tačiau slapukų informacija nebus saugoma.

Kai kuriuose mūsų naujienlaikraščiuose ar kitose komunikacijos priemonėse mes stebime gavėjų veiksmus, pvz. el.p. laiško atidarymą naudodami Tinklo duomenų rinkėjus. Surinktą informaciją mes naudojame siekdami nustatyti vartotojų susidomėjimą ir didindami vartotojų pasitenkinimo lygį ateityje.

1.3.4 Vietos nustatymo priemonės

Jums naudojantis mūsų paslaugomis, mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio naudojimo vietą. Šią informaciją naudojame siekdami geriau pritaikyti mūsų teikiamas paslaugas Jums.

1.4 Socialinės medijos įrankiai ir programos

Mūsų interneto tinklalapiai gali turėti funkcionalumą leidžiantį Jums dalintis informacija naudojant trečiųjų šalių valdomas socialines platformas, pvz. Facebook „like“ ir „share“ funkcijos. Šios socialinės platformos gali saugoti duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto tinklalapiu. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiomis socialinėmis platformomis dažnai gali būti perduodami ir kitiems socialinės platformos dalyviams. Toks duomenų perdavimas yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje. Mes nevaldome kaip šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir dėl to negalime prisiimti jokios atsakomybės.

1.5 Vaikų asmens duomenys

Mes suprantame kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų asmens duomenų privatumą. Mūsų interneto tinklalapis bei teikiamos paslaugos nėra pritaikytos vaikams, jaunesniems nei 16 m. Mes niekad tikslingai nerinksime ar nesaugosime informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 16 m., nebent šios informacijos reikėtų mūsų paslaugų teikimui Jums.

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, mūsų teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalaują specifiniai teisės aktai. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių naudojimą galite pamatyti paspaudę ant šios nuorodos.

Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios galėtų naudoti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

 1. Jūsų pasirinkimai

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti asmens duomenų, nebent tai yra būtina paslaugų suteikimui, pvz. sutarties sudarymui ar kontakto su Jumis palaikymui. Gavę Jūsų prašymą pateikti informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiems tikslais. Jei suteiksite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atsiimti šį sutikimą. Sutikimo atsiėmimo atveju mes stengsimės kaip įmanoma skubiau nutraukti Jūsų asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

Kaip nurodyta ankščiau skyriuje „Slapukai“, jei norite uždrausti Jūsų stebėjimą naudojant slapukus mūsų tinklalapyje, Jūs galite pašalinti slapukus iš savo interneto naršyklės bei uždrausti tolimesnį tokių slapukų saugojimą. Šiuo atveju tam tikri mūsų tinklalapio funkcionalumai gali veikti netinkamai.

 1. Jūsų teisės

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

Susipažinimas ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis. Jei mūsų tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti šiuos duomenis.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei mes nebegalime jų naudoti.

Kitos teisės. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų neturėtumėme tvarkyti ar juos saugome per ilgai, Jūs turite teisę prašyti, jog Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ar apribotas jų naudojimas. Tam tikrais atvejais taip pat turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. info@darbiukai.lt Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų įmanomų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

 1. Duomenų saugumas ir vientisumas

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik:

 1. kol ši informacija yra būtina teikiant Jums paslaugas ar teikiant Jums informaciją;
 2. kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais ar verslo būtinybe, arba
 • iki kol paprašysite sunaikinti Jūsų asmens duomenis. Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau atsižvelgiant į aukščiau I)-III) nurodytus reikalavimus, asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei 2 metus.
 1. Nuorodos į kitus tinklalapius

Prašome atsižvelgti į tai, kad mūsų interneto tinklalapyje yra pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši Privatumo Politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

 1. Šios politikos pakeitimai

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į mūsų asmens duomenų apsaugos priemones. Kiekvieną kartą atlikus Privatumo politikos atnaujinimą, mes atnaujinsime Politikos viršuje esantį lauką “Paskutinį kartą atnaujinta”. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

 1. Privatumo politikos užtikrinimas

Me esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu info@darbiukai.lt  Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Gavę Jūsų užklausą, mes per 14 dienų patvirtinsime užklausos gavimą ir stengsimės pateikti atsakymą per vieną mėnesį nuo užklausos gavimo. Jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba mes tuo metu esame gavę labai didelį užklausų kiekį, apie tai Jus papildomai informavę, galime pratęsti užklausos atsakymo terminą iki trijų mėnesių nuo užklausos gavimo.

Galiausiai, Skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Jūs visada turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Pinigų grąžinimas

Mano užsakymas buvo atšauktas.  Kas bus su mano apmokėjimu?


Kai Jūsų užsakymas yra atšauktas pinigai automatiškai grįžta į Jūsų paskyros balansą.
Gigsteris automatiškai pinigų į sąskaitą neperveda.

Norėdami pamatyti savo balansą užeikite į savo profilio skydelį ir pamatysite laisvą balansą.

Norėdami pinigus atgauti į sąskaitą Jūs privalote inicijuoti pinigų išmokėjimą.

Per kiek laiko mano pinigai bus pervesti į mano sąskaitą?


Pinigai į banko sąskaitą yra pervedami per 1-2 darbo dienas.
Jei pinigai yra grąžinami į mokėjimo kortelę išmokėjimas gali užtrukti iki 2 savaičių.
© Visos teisės saugomos GiGsteris.lt